Til hovedsiden
 
2006:

Børselva :

Porsanger kommune
Forpakter :  Børselv JFF
Fiskearter : Laks, sjøørret og sjørøye.
Pris:             Prisklasse 4. Elva er inndelt i 3 soner for pris og kort­antall. Fisketid: Start 15. juni, slutt 31. august. Utvidet fisketid
                      etter andre arter enn laks fra 1. til 14. september nedenfor Børselv Bru.
Særregler : Alt fiske er forbudt nedenfor Børselv Bru fra og med 25. juni til og med 31. august.
 
Veidneselva :
Lebesby kommune
Forpakter :     Veidnes fiskeforening.
Fiskearter :    Sjørøye og litt laks.
Pris :               Prisklasse 2
Kortsalg :       Johan A. Josefsen, Kjæs. Veidnes Bygdehandel, Veidnes. Fisketid:Start 15. juni, slutt 17. august.
Særregler :    Sluk og markfiske med søkke er tillatt fram til og med 31.juli.
 
Lille Porsangerelva :
Lebesby kommune
Forpakter :            Veidnes Fiskeforening.
Fiskearter :           Sjørøye, sjøørret og litt laks.
Pris :                      Prisklasse 2.
Kortsalg :              Johan A. Josefsen, kjæs. Veidnes Bygde­handel, Veidnes. Fisketid:Start 15. juni, slutt 14.september.
Særregler :          Sluk- og markfiske med søkke er tillatt fram til og med 31. juli. Isfiske er forbudt på Nedre                                                         Kjæsvatn. Garnfiske og oterfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt i Øvre Kjæsvatn, minst 200 m
fra inn- og utløpsoser, fra og med  15. juni til og med 31. august. Største tillatte maskevidde er 22 omfar, maksimum
3 garn pr. fisker, og garn må settes som bunngarn slik at overtelna er minst 2 m under overflata.
 

Fiskeravgift :

For å fiske i ferskvann må den som er fylt 16 år betale fiskeravgift (innbetalingsblankett fås på postkontorene).  Avgiften
gjelder fra 1. april det ene året til 31. mars neste Ar. Ukeavgiftskort gjelder sju dager fra post­stemplingsdato. For å fiske
etter innlandsfisk i 1997 i vassdrag og deler av vassdrag der det ikke går anadrome laksefisk, er års avgiften 90 kr. Det kan
betales avgift for familien (ektefelle/samboer og barn i alderen 16-20 år) til 160 kr. Det kan også betales ukeavgift som for
en person koster 45 kr. Familieavgiftskort for ei uke koster 160 kr.For å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye (anadrome
laksefisk) i 1997, er årsavgiften 180 kr. Denne gjelder også ved fiske etter innlandsfisk. Det kan ikke løses familie- eller
ukeavgiftskort for a fiske laks, sjøørret og sjørøye.
 
 
Fiskekort :
For å fiske i lakseelvene må du i tillegg til fiskeravgift kjøpe fiskekort for den enkelte elv. Kortene
selges lokalt, og oversikt over kortselgerne er gitt under den enkelte elv.I de fleste elvene selges døgnkort, i noen også
uke­kort og sesongkort. Sesongkort selges vanligvis bare til lokalbefolkningen eller til medlemmer av den forpaktende
forening som er fast bosatt i Finnmark.
 
 
Pris :
Det er 4 prisklasser for de forpakta lakseelvene. Ved plassering av elvene i prisklasse, er det tatt hensyn til deres
kvaliteter som Iakseelv. I elveoversikten er detm opplyst hvilken prisklasse elva har. Enkelte foreninger har innført
en egen fiskekortkategorifor personer fast bosatt i Finnmark.
 

Prisklasse :

BørseIva:                     Prisklasse 4.
Veidneselva:                Prisklasse 2.
Lille Porsangerelva :     Prisklasse 2.
 
 
Døgnkort                         1         2             3         4
Medlemmer                    20       35         45         60
Andre n. borgere             35       60         90        120
Utlendinger                     60      120      180        240
Ungdom u/16 år              10        20       25          30
 

Ukekort                            1        2        3        4

Medlemmer                   60     120      180    240
Andre n. borgere          120     240      365    485
Utlendinger                  240      48       725    965
Ungdom u/16 år             20      35        45      55
 
 
 
Sesongkort                    1        2         3         4
Medlemmer og fastboende i elvedalen
                                   150    300    445     595
Ungdom u/ 16 år             40     60      90     120
 

Det taes forbehold om mulige feil.